Í𝙩 𝙣𝙝ấ𝙩 17 𝙣𝙜ườ𝙞 𝙩𝙝ươ𝙣𝙜 𝙫𝙤𝙣𝙜 𝙨𝙖𝙪 𝙫ụ 𝙩à𝙪 𝙝𝙤ả 𝙩ô𝙣𝙜 𝙭𝙚 𝙗𝙪ý𝙩

288

Thống đốc tỉnh Maitree Tritilanond cho biết ngoài 17 người 𝘤𝘩ế𝘵, 𝘷ụ 𝘵𝘢𝘪 𝘯ạ𝘯 𝘤ò𝘯 𝘬𝘩𝘪ế𝘯 29 𝘯𝘨ườ𝘪 𝘣ị 𝘵𝘩ươ𝘯𝘨. Các bức ảnh từ hiện trường do nhân viên cứu hộ chụp cho thấy những tấm kim loại và mảnh vỡ nằm ngổn ngang, 𝘵𝘩𝘪 𝘵𝘩ể 𝘭𝘢 𝘭𝘪ệ𝘵 𝘣ê𝘯 đườ𝘯𝘨 𝘳𝘢𝘺 𝘷à đồ đạ𝘤 𝘤ủ𝘢 𝘩à𝘯𝘩 𝘬𝘩á𝘤𝘩 𝘳ơ𝘪 𝘳ả𝘪 𝘳á𝘤.

𝘊𝘩𝘪ế𝘤 𝘹𝘦 𝘣𝘶ý𝘵 𝘣ị 𝘭ậ𝘵 𝘯𝘨𝘢𝘯𝘨, 𝘱𝘩ầ𝘯 đầ𝘶 𝘣ị 𝘹é 𝘵𝘰ạ𝘤 𝘷à 𝘤á𝘤 𝘯𝘩â𝘯 𝘷𝘪ê𝘯 𝘤ứ𝘶 𝘩ộ 𝘱𝘩ả𝘪 𝘥ù𝘯𝘨 𝘤ầ𝘯 𝘤ẩ𝘶 để 𝘯â𝘯𝘨 𝘯ó 𝘭ê𝘯. 𝘊𝘰𝘯 𝘴ố 𝘵𝘩ươ𝘯𝘨 𝘷𝘰𝘯𝘨 𝘥ự 𝘬𝘪ế𝘯 𝘤ò𝘯 𝘵ă𝘯𝘨.

𝘕𝘩ữ𝘯𝘨 𝘷ụ 𝘵𝘢𝘪 𝘯ạ𝘯 𝘤𝘩ế𝘵 𝘯𝘨ườ𝘪 𝘬𝘪ể𝘶 𝘯à𝘺 𝘬𝘩á 𝘱𝘩ổ 𝘣𝘪ế𝘯 𝘵ạ𝘪 𝘛𝘩á𝘪 𝘓𝘢𝘯, với nguyên nhân chủ yếu là do lái xe quá tốc độ, say rượu và tinh thần tự giác tuân thủ pháp luật của người dân còn kém.

𝘏𝘪ệ𝘯 𝘵𝘳ườ𝘯𝘨 𝘷ụ 𝘵𝘢𝘪 𝘯ạ𝘯 𝘴á𝘯𝘨 11/10

”𝘛𝘩á𝘪 𝘓𝘢𝘯 𝘤ó 𝘵ỷ 𝘭ệ 𝘵ử 𝘷𝘰𝘯𝘨 𝘷ì 𝘵𝘢𝘪 𝘯ạ𝘯 𝘨𝘪𝘢𝘰 𝘵𝘩ô𝘯𝘨 𝘤𝘢𝘰 𝘵𝘩ứ 𝘩𝘢𝘪 𝘵𝘰à𝘯 𝘤ầ𝘶. 𝘋ù 𝘱𝘩ầ𝘯 𝘭ớ𝘯 𝘯ạ𝘯 𝘯𝘩â𝘯 𝘭à 𝘯𝘨ườ𝘪 đ𝘪ề𝘶 𝘬𝘩𝘪ể𝘯 𝘹𝘦 𝘮á𝘺, 𝘯𝘩ữ𝘯𝘨 𝘷ụ 𝘵𝘢𝘪 𝘯ạ𝘯 𝘹𝘦 𝘣𝘶ý𝘵 𝘭𝘪ê𝘯 𝘲𝘶𝘢𝘯 đế𝘯 𝘤á𝘤 𝘯𝘩ó𝘮 𝘥𝘶 𝘬𝘩á𝘤𝘩 𝘩𝘢𝘺 𝘭𝘢𝘰 độ𝘯𝘨 𝘯𝘩ậ𝘱 𝘤ư 𝘵𝘩ườ𝘯𝘨 𝘨â𝘺 𝘹ô𝘯 𝘹𝘢𝘰 𝘥ư 𝘭𝘶ậ𝘯”. 𝘛𝘩𝘦𝘰 𝘣á𝘰 𝘤á𝘰 𝘯ă𝘮 2018 𝘤ủ𝘢 𝘛ổ 𝘤𝘩ứ𝘤 𝘠 𝘛ế 𝘛𝘩ế 𝘨𝘪ớ𝘪 (𝘞𝘏𝘖).

Trước đó, hồi tháng 3/2018, ít nhất 18 người 𝓽𝓱𝓲ệ𝓽 𝓶ạ𝓷𝓰 𝓿à 𝓱à𝓷𝓰 𝓬𝓱ụ𝓬 𝓷𝓰ườ𝓲 𝓫ị 𝓽𝓱ươ𝓷𝓰 khi một chiếc xe buýt chở khách trở về từ kỳ nghỉ ở phía đông bắc Thái Lan mấ†
lái, lao khỏi đường và đâ𝓶 vào cây.