Công an chính thức tạm giữ thanh niên “ᴛгẻ ᴛгâυ” đi xe máy tông trúng bà bầu rồi dùng gậy baton vụt nát xe

1252

𝘛ố𝘪 25/9 Cơ 𝘲𝘶𝘢𝘯 𝘊𝘚Đ𝘛 𝘊ô𝘯𝘨 𝘢𝘯 𝘲𝘶ậ𝘯 𝘛𝘩𝘢𝘯𝘩 𝘟𝘶â𝘯 đã 𝘵ạ𝘮 𝘨iữ “ᴛгẻ ᴛгâυ”𝘷𝘶𝘯𝘨 𝘣𝘢𝘵𝘰𝘯 đậρ xє 𝘴𝘢𝘶 𝘷𝘢 𝘤𝘩ạ𝘮 𝘨𝘪𝘢𝘰 𝘵𝘩ô𝘯𝘨

Đṓі ᴛượɴɡ 𝘕𝘨𝘶𝘺ễ𝘯 𝘔ỹ 𝘈𝘯𝘩 𝘵𝘩𝘢𝘯𝘩 𝘯𝘪ê𝘯 𝘴𝘪𝘯𝘩 𝘯ă𝘮 2003; 𝘵𝘳ú 𝘵ạ𝘪 𝘒𝘩ươ𝘯𝘨 Đì𝘯𝘩, 𝘛𝘩𝘢𝘯𝘩 𝘟𝘶â𝘯 để đ𝘪ề𝘶 𝘵𝘳𝘢 𝘩à𝘯𝘩 𝘷𝘪 𝘨â𝘺 𝘳ố𝘪 𝘵𝘳ậ𝘵 𝘵ự 𝘤ô𝘯𝘨 𝘤ộ𝘯𝘨.

Công an tạm giữ thanh niên “ᴛгẻ ᴛгâυ” đi xe máy tông trúng bà bầu rồi dùng gậy baton vụt hỏng xeĐṓі ᴛượɴɡ 𝘕𝘨𝘶𝘺ễ𝘯 𝘔ỹ 𝘈𝘯𝘩 𝘣ị 𝘵ạ𝘮 𝘨𝘪ữ 𝘵ạ𝘪 𝘤ơ 𝘲𝘶𝘢𝘯 𝘤ô𝘯𝘨 𝘢𝘯

Clip vụ việc

𝘛𝘩𝘦𝘰 đ𝘪ề𝘶 𝘵𝘳𝘢, 𝘬𝘩𝘰ả𝘯𝘨 12𝘩 𝘯𝘨à𝘺 24/9, 𝘵ạ𝘪 𝘵𝘳ướ𝘤 𝘴ố 181 𝘛𝘳ườ𝘯𝘨 𝘊𝘩𝘪𝘯𝘩, 𝘱𝘩ườ𝘯𝘨 𝘒𝘩ươ𝘯𝘨 𝘔𝘢𝘪, 𝘲𝘶ậ𝘯 𝘛𝘩𝘢𝘯𝘩 𝘟𝘶â𝘯, 𝘹ả𝘺 𝘳𝘢 𝘷𝘢 𝘤𝘩ạ𝘮 𝘨𝘪𝘢𝘰 𝘵𝘩ô𝘯𝘨 𝘨𝘪ữ𝘢 𝘹𝘦 𝘮á𝘺 𝘤ủ𝘢 𝘤𝘩ị 𝘕 (𝘵𝘳ú 𝘵ạ𝘪 Đố𝘯𝘨 Đ𝘢) 𝘷à 𝘹𝘦 𝘮á𝘺 𝘤ủ𝘢 2 𝘵𝘩𝘢𝘯𝘩 𝘯𝘪ê𝘯 𝘬𝘩á𝘤.

Công an tạm giữ thanh niên “ᴛгẻ ᴛгâυ” đi xe máy tông trúng bà bầu rồi dùng gậy baton vụt hỏng xe

𝘕𝘩ó𝘮 𝘵𝘩𝘢𝘯𝘩 𝘵𝘩𝘪ế𝘶 𝘯𝘪ê𝘯 𝘩𝘶𝘯𝘨 𝘩ă𝘯𝘨 𝘴𝘢𝘶 𝘬𝘩𝘪 𝘤ó 𝘯𝘨ườ𝘪 𝘤𝘢𝘯 𝘯𝘨ă𝘯 𝘷ì 𝘷𝘢 𝘤𝘩ạ𝘮 𝘨𝘪𝘢𝘰 𝘵𝘩ô𝘯𝘨

𝘚𝘢𝘶 đó, 𝘯𝘩ó𝘮 𝘵𝘩𝘢𝘯𝘩 𝘯𝘪ê𝘯 𝘯à𝘺 𝘨ọ𝘪 2 𝘵𝘩𝘢𝘯𝘩 𝘯𝘪ê𝘯 𝘬𝘩á𝘤 𝘯ữ𝘢 đế𝘯 để 𝘩à𝘯𝘩 𝘩𝘶𝘯𝘨 𝘷à đậρ 𝘱𝘩á 𝘹𝘦 𝘮á𝘺 𝘤ủ𝘢 𝘯𝘨ườ𝘪 𝘥â𝘯 𝘤𝘢𝘯 𝘯𝘨ă𝘯.

𝘕𝘨𝘢𝘺 𝘬𝘩𝘪 𝘯𝘩ậ𝘯 đượ𝘤 𝘵𝘩ô𝘯𝘨 𝘵𝘪𝘯, 𝘊ô𝘯𝘨 𝘢𝘯 𝘲𝘶ậ𝘯 𝘛𝘩𝘢𝘯𝘩 𝘟𝘶â𝘯 đã 𝘬𝘩ẩ𝘯 𝘵𝘳ươ𝘯𝘨 𝘹á𝘤 𝘮𝘪𝘯𝘩 𝘷à 𝘵𝘳𝘪ệ𝘶 𝘵ậ𝘱 4 đṓі ᴛượɴɡ để 𝘭à𝘮 𝘳õ 𝘷ụ 𝘷𝘪ệ𝘤. 𝘊ă𝘯 𝘤ứ 𝘷à𝘰 𝘵à𝘪 𝘭𝘪ệ𝘶, 𝘤𝘩ứ𝘯𝘨 𝘤ứ, 𝘊ô𝘯𝘨 𝘢𝘯 𝘲𝘶ậ𝘯 𝘛𝘩𝘢𝘯𝘩 𝘟𝘶â𝘯 đã 𝘭à𝘮 𝘳õ đṓі ᴛượɴɡ 𝘩à𝘯𝘩 𝘩𝘶𝘯𝘨 𝘷à đậρ 𝘱𝘩á 𝘵à𝘪 𝘴ả𝘯 𝘤ủ𝘢 𝘯𝘨ườ𝘪 𝘥â𝘯 𝘭à 𝘕𝘨𝘶𝘺ễ𝘯 𝘔ỹ 𝘈ɴʜ.

Công an tạm giữ thanh niên “ᴛгẻ ᴛгâυ” đi xe máy tông trúng bà bầu rồi dùng gậy baton vụt hỏng xe

Mobile 300x600-1

𝘊𝘩ị 𝘣ầ𝘶 𝘣ị 𝘵ô𝘯𝘨 𝘵𝘳ú𝘯𝘨

𝘛𝘳ướ𝘤 đó, 𝘤𝘩𝘪ề𝘶 24/9, 𝘵𝘳ê𝘯 𝘮ạ𝘯𝘨 𝘹ã 𝘩ộ𝘪 𝘹𝘶ấ𝘵 𝘩𝘪ệ𝘯 đ𝘰ạ𝘯 𝘤𝘭𝘪𝘱 𝘨𝘩𝘪 𝘭ạ𝘪 𝘩ì𝘯𝘩 ả𝘯𝘩 𝘮ộ𝘵 𝘯𝘩ó𝘮 𝘵𝘩𝘢𝘯𝘩 𝘯𝘪ê𝘯, 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 đó 𝘤ó 2 𝘯𝘨ườ𝘪 𝘷ô 𝘤ù𝘯𝘨 𝘩𝘶𝘯𝘨 𝘩ã𝘯 𝘤ầ𝘮 𝘵𝘳ê𝘯 𝘵𝘢𝘺 𝘨ậ𝘺 𝘴ắ𝘵 𝘭𝘪ê𝘯 𝘵ụ𝘤 𝘵𝘩á𝘤𝘩 𝘵𝘩ứ𝘤 𝘮ộ𝘵 𝘯𝘨ườ𝘪 đ𝘪 đườ𝘯𝘨. 𝘓ý 𝘥𝘰 𝘭à 4 𝘵𝘩𝘢𝘯𝘩 𝘯𝘪ê𝘯 𝘯à𝘺 đ𝘪 𝘹𝘦 𝘮á𝘺 đã 𝘹ả𝘺 𝘳𝘢 𝘷𝘢 𝘤𝘩ạ𝘮 𝘷ớ𝘪 𝘯𝘨ườ𝘪 𝘱𝘩ụ 𝘯ữ đ𝘢𝘯𝘨 𝘮𝘢𝘯𝘨 𝘛ʜ𝘢𝘪 𝘵𝘳ê𝘯 đườ𝘯𝘨 𝘛𝘳ườ𝘯𝘨 𝘊𝘩𝘪𝘯𝘩, 𝘱𝘩ườ𝘯𝘨 𝘒𝘩ươ𝘯𝘨 𝘔𝘢𝘪, 𝘲𝘶ậ𝘯 𝘛𝘩𝘢𝘯𝘩 𝘟𝘶â𝘯, 𝘏à 𝘕ộ𝘪 𝘬𝘩𝘪ế𝘯 ɴạɴ ɴʜâɴ 𝘣ị 𝘯𝘨ã 𝘹𝘶ố𝘯𝘨 đườ𝘯𝘨.

𝘓ú𝘤 𝘯à𝘺 𝘮ộ𝘵 𝘯𝘨ườ𝘪 đà𝘯 ô𝘯𝘨 đ𝘪 𝘹𝘦 𝘮á𝘺 đế𝘯 𝘯𝘩ắ𝘤 𝘯𝘩ở 𝘯𝘩ó𝘮 𝘵𝘩𝘢𝘯𝘩 𝘯𝘪ê𝘯 đ𝘪 𝘤ẩ𝘯 𝘵𝘩ậ𝘯. 𝘛𝘩𝘢𝘺 𝘷ì 𝘭ắ𝘯𝘨 𝘯𝘨𝘩𝘦 𝘭ờ𝘪 𝘬𝘩𝘶𝘺ê𝘯 𝘯𝘩ủ, 𝘯𝘩ó𝘮 𝘵𝘩𝘢𝘯𝘩 𝘯𝘪ê𝘯 𝘵ứ𝘤 𝘵ố𝘪 đò𝘪 “𝘹ử” 𝘯𝘨ườ𝘪 đà𝘯 ô𝘯𝘨 𝘵𝘳ê𝘯 𝘷à 𝘮ộ𝘵 𝘵𝘩𝘢𝘯𝘩 𝘯𝘪ê𝘯 𝘤ầ𝘮 𝘵𝘳ê𝘯 𝘵𝘢𝘺 𝘨ậ𝘺 𝘴ắ𝘵 𝘬𝘩á 𝘩𝘶𝘯𝘨 𝘩ã𝘯, 𝘭𝘪ê𝘯 𝘵ụ𝘤 𝘵𝘩á𝘤𝘩 𝘵𝘩ứ𝘤. Ѕợ ʜãі, 𝘯𝘨ườ𝘪 đà𝘯 ô𝘯𝘨 𝘷ộ𝘪 𝘥ự𝘯𝘨 𝘹𝘦 𝘮á𝘺 𝘣ỏ 𝘤𝘩ạ𝘺. 𝘊ò𝘯 𝘯𝘢𝘮 𝘵𝘩𝘢𝘯𝘩 𝘯𝘪ê𝘯 đã 𝘤ầ𝘮 𝘨ậ𝘺 𝘴ắ𝘵 đậρ 𝘷ỡ 𝘮ặ𝘵 𝘵𝘳ướ𝘤 𝘹𝘦 𝘮á𝘺, 𝘴𝘢𝘶 đó 𝘤ả 𝘯𝘩ó𝘮 𝘯𝘩𝘢𝘯𝘩 𝘤𝘩ó𝘯𝘨 𝘳ờ𝘪 đ𝘪.

𝘚𝘢𝘶 𝘬𝘩𝘪 𝘹ả𝘺 𝘳𝘢 𝘴ự 𝘷𝘪ệ𝘤, 𝘯𝘨ườ𝘪 𝘱𝘩ụ 𝘯ữ 𝘮𝘢𝘯𝘨 𝘛ʜ𝘢𝘪 đượ𝘤 𝘯𝘨ườ𝘪 𝘵𝘩â𝘯 đư𝘢 đế𝘯 𝘣ệ𝘯𝘩 𝘷𝘪ệ𝘯 𝘬𝘪ể𝘮 𝘵𝘳𝘢 𝘴ứ𝘤 𝘬𝘩𝘰ẻ. 𝘕𝘨ườ𝘪 đà𝘯 ô𝘯𝘨 𝘣ị đậρ 𝘷ỡ 𝘹𝘦 𝘤ù𝘯𝘨 𝘮ộ𝘵 𝘴ố 𝘯𝘨ườ𝘪 𝘥â𝘯 𝘨𝘩𝘪 𝘭ạ𝘪 𝘴ự 𝘷𝘪ệ𝘤 đã 𝘭ê𝘯 𝘤ơ 𝘲𝘶𝘢𝘯 𝘤ô𝘯𝘨 𝘢𝘯 𝘵𝘳ì𝘯𝘩 𝘣á𝘰.

Hiện Công an quận Thanh Xuân đang củng cố hồ sơ, xử lý đṓі ᴛượɴɡ theo quy định.

>> Xem thêm: Người chồng lên tiếng sau khi vợ bầu xảy ra va chạm với nhóm thanh niên: “Vợ tôi vẫn rất lo lắng, có nhiều bất ổn”